Indeklima

PureClean kan lave en systematisk kortlægning/overvågning af forureningsniveauet, for kritiske kemikalier og støv i luften hos offentlige og private.

En sådan undersøgelse kan danne baggrund for de sundhedsmæssige aspekter på en arbejdsplads, hvor de undersøgte parametre har betydning for folkesundheden, arbejdsmiljø, indeklima/miljø og den almene velvære.


Indeklimaet har stor betydning for os, da vi lever ca 80- 90 % af tiden inden døre.

Indeklimaet kan være forurenet med mange forskellige kemikalier, som bl.a. afgives fra de byggevarer, der er anvendt i bygningen, fra de forbrugerprodukter vi omgiver os med og de aktiviteter, som vi foretager os.


Øjenirritation og træthed er et udbredt problem i europæiske kontormiljøer og uden entydig, at kunne kortlægge årsagerne er der dog ikke nogen der er I tvivl om, at det skyldes et dårligt indeklima.

Formaldehyd er fortsat et problem, der har stor international bevågenhed, som et stærkt slimhindeirriterende og kræftfremkaldende stof.

Nyere forskning har endvidere synliggjort fugtens mulige betydning for astmatikere, lungefunktion, søvnkvalitet og oplevet komfort generelt.

En lang række VOCe´r, der emitteres fra materialer/produkter, kan påvirke luftkvaliteten (lugt) negativt. Dette kan dels påvirke symptombilledet i negativ retning og sandsynligvis også produktiviteten.Mange gængse duftstoffer (VOCer/SVOCer) reagerer med indeluftens ozon og danner nye, uhensigtsmæssige stoffer, der både kan være slimhindeirriterende eller påvirke luftvejene negativt


·       PureClean hjælper og rådgiver firmaer til, at få et forbedret indeklima til fordel for både ansatte og firmaet.

·       PureClean benytter de mest moderne og miljøvenlig løsninger der findes på markedet.       

·       PureClean har udviklet konceptet DeepClean og AfterClean, som på væsentlige punkter adskiller sig fra almindelig rengøring.

·       PureClean har metoder til effektiv fjernelse af lugt og andre udfordringer for indeklimaet, uden efterfølgende sundhedsmæssige

konsekvenser.